Op 20 januari 2003  is de “stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen in de gemeente Oosterhout en omstreken”, bij verkorting genaamd Stichting Leergeld Oosterhout e.o. officieel opgericht. Dat is precies zeven jaar na de totstandkoming van de eerste Leergeldstichting in Nederland in Tilburg. In januari 2015 hebben we vanwege uitbreiding van ons werkgebied gekozen voor een nieuwe naam Stichting Leergeld West-Brabant Oost.                           

De oprichting van de Stichting Leergeld in Oosterhout e.o. was een gezamenlijk initiatief van lokale stichtingen en werkgroepen die begaan waren met kinderen in minimagezinnen die om financiële redenen geremd dan wel geblokkeerd worden in hun sociale, educatieve en/of lichamelijke ontwikkeling.  Immers, geen geld voor schoolboeken, sport- of cultuurbeoefening is voor een gezonde sociale ontplooiing van kinderen funest en leidt veelal tot uitsluiting en isolement met niet zelden nadelige gevolgen voor de samenleving waarvan deze kinderen deel uitmaken.                                                                                           

Primaire doelstelling van Leergeld was en is nog steeds: kinderen tussen 4 en 18 jaar uit minimagezinnen in de regio in staat stellen deel te nemen aan sport, spel en cultuur, binnen- en buitenschools, door bekostiging  van lidmaatschapscontributies, sportuitrusting, tweedehands fietsen/computers etc. Leergeld betaalt de rekeningen die door het gezin waartoe het kind behoort tot een bepaald maximum kunnen worden ingediend. 

De Stichting Leergeld is een zelfstandige organisatie van louter vrijwilligers die de eerste jaren van haar bestaan vrijwel uitsluitend  was aangewezen op de giften van bedrijven, instellingen en particulieren. Het aantal kinderen dat geholpen kon worden was toen nog aan de bescheiden kant. Daarom zijn al snel pogingen in het werk gesteld om ook de gemeentelijke overheden in de regio met subsidies voor het werk van Leergeld te interesseren. En met succes: de gemeenten Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout zijn de activiteiten in belangrijke mate gaan steunen, niet in de laatste plaats omdat Leergeld met haar werk een belangrijke en zeer doelmatige bijdrage levert aan de armoedebestrijding in de betreffende gemeenten. Daartoe is contractueel een vorm van publiek-private samenwerking ontstaan, waarbij ook Leergeld zelf zich in hoge mate blijft inspannen met hulp van bedrijven, stichtingen en particulieren fondsen te verwerven voor  financiering van de steunverlening.

Inmiddels bestaat  Leergeld alweer 18 jaar en heeft ze ten behoeve van kinderen in minimagezinnen in de regio een onmisbare, niet meer weg te denken betekenis verworven. Het belang  van Leergeld is in de huidige tijd, waarin de contrasten tussen rijk, bemiddeld en arm zeer sterk zijn toegenomen, elk jaar groter geworden. Temeer waar de voorzieningen in onze verzorgingsmaatschappij steeds verder onder druk zijn komen te staan. Voor de vrijwilligers van Leergeld zijn het de belangen van de kinderen, die blijven motiveren ze met het werk van Leergeld te behoeden voor sociale uitsluiting en isolement. De steun van gemeentelijke overheden, bedrijven, instellingen en particulieren is en blijft daarvoor van het allergrootste belang.